2.5.03

I dag har eg skrivi eit frådande innlegg til Trønder-Avisa på nett. Eg veit det er kjemping mot vindmylner når ein prøver å argumentere vitugt med nasjonalsjåvinistar, men somme gonger er det umogleg å kjempe imot... Her er innlegget - du finn det òg på internett saman med heile ordskiftet.

Kjære "Geir" (eg skriv i hermeteikn så lenge du ikkje oppgjev fullt namn).

Eg ventar framleis spent på LØYSINGANE på det du oppfattar som uoverstigelege problem. Eg har tidlegare skissert somme av dei, der dei fleste er brot på folkeskikk, norsk lov, folkeretten og/eller konkrete internasjonale avtaler.

Så kom med løysingane, dei som ingen andre har sett. Eg har allereie plukka frå kvarandre den enorme statistikken din. Eit siste poeng er det faktumet at av alle i Noreg under 17 år - det utgjer 1067000 personar - er berre 3 % i kategorien "fødd i utlandet av utlandske foreldre". Rundt 30.000 altså. I gapet mellom 3 % og 42 % har vi ungar og ungdomar som har ei eller anna tilknyting til Noreg i utgangspunktet. Anten ved at dei er fødde og oppvaksne her, at dei har norske foreldre eller er adopterte inn i ein norsk familie. Dette har frykteleg lite med det "Geir" bråkar om, men det syner korleis det er mogleg å misbruke statistikk. "Geir" har heller ikkje sagt noko om kvar grensa går for kva som er akseptabelt. Meiner han at muslimar i Noreg må konvertere for å få statsborgarskap? I så fall vil eg gratulere, du har nettopp passert Iran i brot på trusfridomen. Men det veit eg ingenting om, for du seier jo ikkje kva du eigentleg meiner! Er det av di det vil vera eit brot på norsk lov å seie kva du meiner? Eg anar ikkje. På heimesida skriv du noko om at du sjølvsagt ikkje vil fråta folk sine rettar, statsborgarskap osb. Nei vel, kva har du då tenkt å gjera for å "verne norsk kultur"?

Mi røynsle, etter 13 år med norskdomsarbeid, er at den beste måten å fremje norsk kultur på er å bruke han. Skrive nynorsk, snakke dialekt, eta norsk mat, arbeide for norsk språk på Internett osb. Det er eit arbeid som er positivt, som fremjer norsk kultur utan å seie at alt anna er så frykteleg gali. For det finst positive og negative element i all kultur. Den norske drikkekulturen er ikkje akkurat eit positivt bidrag til verdssamfunnet t.d. Ikkje det trongsynte verdsbiletet til "Geir" heller. Men lat oss heller diskutere innhaldet politisk då, i staden for berre å seie at alt anna er mindreverdig.

Og til slutt: eit fellestrekk ved alle dei "nasjonale" (eg vil heller seie sjåvinistiske) peikarane til "Geir" er at dei er anonyme. Umogleg å sjå kven som er ansvarleg redaktør m.m. Det er mogleg det er for å gjera det vanskeleg å saksøkje dykk, men eg har berre eitt ord for det:

FEIGT

Vidar Lund

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar